Co należy rozumieć pod pojęciem sanacji długów?

Ustawodawca starając się poprawić sytuację dłużników i umożliwić im odzyskanie finansowego potencjału wprowadził do prawa postępowania umożliwiające zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układów z wierzycielami oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych. W ich ramach dłużnik zawiera układ, określa się plan restrukturyzacyjny, a w nim określa środki do tego potrzebne i ich koszty.

Postępowanie sanacyjne dodatkowo umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Co zatem należy rozumieć przez działania sanacyjne? Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Odnosząc się wreszcie do postanowionego w tytule wpisu pytania należy zaznaczyć, że „sanacja długów” to określenie potoczne. Należy pod nim rozumieć całość postępowania sanacyjnego.

Jak wszcząć postępowanie sanacyjne?

Od razu należy zaznaczyć, że postępowanie sanacyjne jest kosztowne i długo trwa – średnio od 2 do 3 lat. Alternatywą jest pozasądowa restrukturyzacja przedsiębiorstw, która poprowadzona przez specjalistów znacząco skraca czas trwania, czym samym oszczędza również koszty – co jest szczególnie istotne dla podmiotu starającego się odzyskać stabilność finansową. Uprawnionym do ubiegania się o rozpoczęcie sanacji jest nie tylko sam dłużnik. Prawo takie przysługuje również kuratorowi osoby prawnej wpisanej do KRS, a także wierzycielowi osobistemu – jeżeli zaistnieje stan niewypłacalności osoby prawnej. Aby wszcząć postępowanie sanacyjne, należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Ten sformalizowany dokument wymaga wielu szczegółowych informacji – z tego względu warto powierzyć przygotowanie go, jak i prowadzenie całego postępowania profesjonalnej kancelarii prawnej zajmującej się oddłużeniami.