Jak ustanowić służebność przesyłu za wynagrodzeniem?

Służebność przesyłu została wprowadzona do przepisów, aby przedsiębiorcy mogli skorzystać z cudzej nieruchomości w celu wybudowania i eksploatacji urządzeń przesyłowych. Urządzenia przesyłowe to elementy infrastruktury służące do doprowadzania lub odprowadzania różnych substancji: płynów, pary, gazu, ale także na przykład energii elektrycznej.

Słowem, służebność przesyłu służy przedsiębiorcom w prowadzeniu ich działalności – w dostarczaniu mediów. Dzięki niej mogą oni korzystać z cudzej własności – obciążonej nieruchomości – w oznaczonym zakresie. Źródeł takiego uprawnienia może być kilka. Służebność przesyłu może zostać ustanowiona umownie, konstytutywnym orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną, a także powstać wskutek zasiedzenia. Zależnie od formy ustanowienia odmiennie kształtować się będzie kwestia wynagrodzenia.

Jak ustanowić służebność przesyłu za wynagrodzeniem?

W określonych sytuacjach służebność przesyłu – chociaż zawsze ingerująca w prawa właściciela nieruchomości służebnej – można zostać ustanowiona nieodpłatnie. Wynagrodzenie jest zależne także od formy ustanowienia służebności. Warto skorzystać z usług kancelarii prawnej – prawni niezależnie czy w postępowaniu sądowym, czy w ramach wstępnych negocjacji przed zawarciem umowy z przedsiębiorcą zadba o to, żeby wynagrodzenie było jak najbardziej sprawiedliwe. Jeżeli ustanowienie służebności następuje na drodze umownej, należy zawrzeć w niej punkt o wynagrodzeniu. W tym przypadku strony mają większą swobodę. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Następnie powstałe w ten sposób prawo służebności musi zostać wpisane do księgi wieczystej (aczkolwiek taki wpis ma charakter deklaratywny, więc mimo nieujawnienia służebności dalej będzie ona istniała). Sąd bierze pod uwagę uciążliwość służebności oraz inne kwestie i na tej podstawie ustala wysokość wynagrodzenia. Podobnie działać będą organy administracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości ma niestety dużo mniejszy wpływ na wysokość wynagrodzenia.