Kiedy może dojść do zawieszenia postępowania komorniczego?

Zawieszenie postępowania komorniczego to sytuacja, w której egzekucja dłużnika zostaje czasowo wstrzymana. Przepisy prawa przewidują kilka przesłanek, które mogą doprowadzić do zawieszenia postępowania komorniczego. Jedną z nich jest wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji, który może być uwzględniony przez sąd lub komornika, jeśli dłużnik udowodni, że tymczasowe wstrzymanie egzekucji jest uzasadnione ze względu na jego trudną sytuację życiową lub zdrowotną. Innym przypadkiem jest zawarcie ugody między dłużnikiem a wierzycielem, która zakłada spłatę zadłużenia na raty lub w inny sposób niż egzekucja komornicza.

Wstrzymanie postępowania komorniczego na wniosek wierzyciela

Wierzyciel również może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania komorniczego, jeśli uzna, że egzekucja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Przykładem takiej sytuacji może być brak majątku dłużnika, który mógłby być zajęty przez komornika. Wówczas wierzyciel może zdecydować się na zawieszenie egzekucji, aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem postępowania.

Zawieszenie postępowania komorniczego z mocy prawa

W niektórych przypadkach zawieszenie postępowania komorniczego następuje z mocy prawa, bez konieczności wystąpienia z wnioskiem przez dłużnika lub wierzyciela. Przykładem takiej sytuacji jest wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wobec dłużnika. Z chwilą wszczęcia takiego postępowania, wszelkie egzekucje komornicze zostają automatycznie zawieszone.

Czasowe zawieszenie postępowania komorniczego

Zawieszenie postępowania komorniczego może mieć charakter czasowy, co oznacza, że po upływie określonego czasu egzekucja zostanie wznowiona. Przykładem takiej sytuacji jest zawieszenie egzekucji na okres trwania postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Po zakończeniu tego postępowania, jeśli dłużnik nie uregulował swojego zadłużenia, wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o wznowienie egzekucji.