W jaki sposób działają licytacje komornicze?

Posiadanie zaległego długu wobec banku lub innego wierzyciela prowadzi do wielu przykrych konsekwencji, a w skrajnych przypadkach sprawa może nawet trafić na drogę sądową. W sytuacji, gdy sąd wyda tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, odzyskaniem należnej kwoty zajmie się komornik. W pierwszej kolejności będzie się on starał zająć wynagrodzenie dłużnika oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Może się jednak zdarzyć, że komornik nie będzie w stanie ściągnąć w ten sposób pełnej, należnej wierzycielowi kwoty. Wówczas dochodzi do zajęcia innych składowych majątku dłużnika, które następnie wystawia na sprzedaż w ramach licytacji komorniczej.

Co należy wiedzieć o licytacjach komorniczych?

Mianem licytacji komorniczej określa się czynność przeprowadzaną przez komornika, która ma na celu wyegzekwowanie należności przysługujących wierzycielowi poprzez spieniężenie ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika. Stanowi ona rodzaj publicznej sprzedaży, której istotą jest – podobnie jak przy każdej innej licytacji – oferowanie coraz wyższej ceny. Licytacja odbywa się w miejscu zamieszkania dłużnika, w biurze komornika bądź innym wskazanym przez niego miejscu. Aukcję wygrywa osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę zakupu.

Poza dłużnikiem, jego rodziną i kilkoma innymi wymienionymi w przepisach przypadkami, w licytacji komorniczej może uczestniczyć każda osoba, która wpłaci wymaganą kwotę rękojmi (tzw. wadium). Zwykle stanowi ona 10% wartości przedmiotu aukcji. Nabywca wylicytowanej nieruchomości lub ruchomości ma obowiązek uiścić należność w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Jeśli zwycięzca w ustalonym terminie nie przekaże zadeklarowanej kwoty, straci zarówno rękojmię, jak i prawo do nabycia przedmiotu licytacji. Pozostałym uczestnikom, którzy przegrali licytację, zwracana jest pełna kwota wadium.

W jaki sposób można uniknąć licytacji komorniczej?

Nawet jeśli sąd zdołał już podjąć decyzję o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, można w sposób legalny chronić mienie przed licytacją komorniczą. W sytuacji, gdy dłużnik czuje się pokrzywdzony czynnościami, podejmowanymi przez komornika wobec majątku, warto rozważyć skorzystanie ze skargi na czynność komorniczą. Wnosi się ją za naruszenia praw, jakich dopuścił się komornik przez swoje działanie lub zaniechanie. Możliwe jest także sprawdzenie podstawy do roszczenia zwrotu zadłużenia. Inny sposób polega na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, co może skutkować warunkowym lub trwałym umorzeniem postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec dłużnika. Z momentem ogłoszenia upadłości przestają narastać odsetki od zadłużenia, a komornik traci możliwość zajęcia majątku.