Oddłużenia Przedsiębiorców i Spółek

W przypadku braku płynności finansowej Klientów biznesowych nasza kancelaria podejmuje działania zmierzające do oddłużenia przedsiębiorców i spółek. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa pośredniczymy w kontaktach z wierzycielami naszych Klientów, komornikami oraz syndykami. Oddłużaniu Klientów komercyjnych towarzyszą często procesy restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorstw, które mogą polegać m.in. na:

  • odroczeniu terminu spłaty zobowiązań,
  • rozłożeniu należności na raty,
  • umorzeniu lub częściowemu umorzeniu kwoty zobowiązania,
  • zmniejszeniu kwoty zobowiązania,
  • przekształceniu wierzytelności na udziały lub akcje.

Oddłużenie przedsiębiorcy na skutek upadłości przedsiębiorstwa

Upadłość firmy regulowana ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, dotyczyć może przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni, tj. utracili zdolność do realizowania swoich zobowiązań pieniężnych. Ustawa wprowadziła możliwość umorzenia części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym w przypadku, gdy upadły jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – dotyczy to np. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek jawnych, partnerskich – i jednocześnie w ciągu 30 dni od obwieszczenia postanowienia sądowego o zakończeniu postępowania upadłościowego, upadły przedsiębiorca, będący osobą fizyczną złoży do sądu wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli oraz umorzenie pozostałych zobowiązań. W tym samym terminie przedsiębiorca, będący osobą fizyczną może również złożyć wniosek o umorzenie pozostałej części zobowiązań z pominięciem ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli jego osobista sytuacja wskazuje, że jest on trwale niezdolny do spłaty w ramach planu spłaty.