Komu przysługuje odszkodowanie z tytułu urządzeń przesyłowych?

Urządzenia przesyłowe, takie jak linie energetyczne, gazociągi czy telekomunikacyjne, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i codziennego życia obywateli. Jednak ich budowa i eksploatacja mogą powodować szereg problemów dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się te urządzenia. Właśnie dla tych osób przewidziane są odszkodowania z tytułu urządzeń przesyłowych. 

Podstawy prawne

Podstawę prawną dla odszkodowań z tytułu urządzeń przesyłowych stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.). Zgodnie z art. 49 tej ustawy, odszkodowanie przysługuje właścicielom nieruchomości lub użytkownikom wieczystym, na rzecz których ustanowiono służebność przesyłu. Służebność przesyłu to ograniczenie prawa własności nieruchomości na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego, polegające na prawie korzystania z nieruchomości w celu przesyłania energii elektrycznej, cieplnej, gazu lub paliw ciekłych.

Kiedy przysługuje odszkodowanie

Odszkodowanie z tytułu urządzeń przesyłowych przysługuje w sytuacji, gdy na skutek ustanowienia służebności przesyłu nastąpiło obniżenie wartości nieruchomości lub utrudnienie w jej korzystaniu. Wartość odszkodowania ustalana jest indywidualnie dla każdej nieruchomości i powinna odpowiadać różnicy między wartością nieruchomości przed ustanowieniem służebności a wartością po jej ustanowieniu.

W przypadku utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości odszkodowanie może być przyznane za czas trwania utrudnień. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje za szkody wynikłe z samego faktu ustanowienia służebności przesyłu, lecz tylko za te szkody, które są bezpośrednio związane z działalnością przedsiębiorstwa energetycznego.

Procedura uzyskania odszkodowania

Aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu urządzeń przesyłowych, należy zgłosić swoje roszczenie do przedsiębiorstwa energetycznego, które jest operatorem urządzeń przesyłowych. Świadczymy usługi prawne i pomagamy w formułowaniu takich wniosków. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszenie i ustalić wysokość odszkodowania w ciągu 3 miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna roszczenie za uzasadnione, wypłaci odszkodowanie.